A FarmFacts Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

A FarmFacts Hungary Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) mezőgazdasági tevékenységeket támogató digitális szolgáltatásokat kínál. Ide sorolható a felhőalapú internetportál „NEXT Farming LIVE”, a vásárlást és bérlést megkönnyítő funkciókkal rendelkező „NEXT Farming OFFICE” szoftver, a mezőgazdasághoz köthető szolgáltatásokat kínáló NEXT Farming SERVICE és a „NEXT Farming PACKAGE” megnevezésű komplex csomagok, melyek szoftveres és hardveres megoldásokat, valamint kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmaznak (Szolgáltatások).

Az „A” részben részletezett szerződési feltételek a Vállalkozás minden termékére és szolgáltatására vonatkoznak. A speciális szolgáltatásokat érintő különleges rendelkezéseket a „B” rész tartalmazza.

Jelen ÁSZF nem alkalmazható a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy fogyasztókra. A szerződő fél (a továbbiakban: Ügyfél) saját általános szerződési feltételei abban az esetben sem alkalmazhatóak, ha a Vállalkozás azokat nyíltan nem zárja ki.

 

 1. Általános rendelkezések
 1. A szerződés hatálya

Az Ügyfél a Vállalkozással létesít szerződéses viszonyt. A szerződés az Ügyfél szerződési nyilatkozatának elfogadása következtében jön létre, legkésőbb azonban a szerződés teljesítésekor, tehát a szoftver elküldését vagy aktiválását követően.

 

 1. Harmadik fél általi teljesítés, részteljesítés

A Vállalkozás jogosult arra, hogy a szerződés teljesítésével harmadik felet bízzon meg. A harmadik fél magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az adott szoftverre vonatkozó felhasználási feltételeket. A Vállalkozás jogosult akár a szolgáltatás teljesítésének egészét harmadik félre átruházni. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez adatvédelmi nyilatkozatok vagy egyéb megállapodások szükségesek, a harmadik félre történő átruházás ezek aláírását követően történik meg.

 

 1. Árak

Az árajánlatban szereplő, becsült árakra vonatkozóan a Vállalkozás nem vállal kötelezettséget. A Ügyfél a szerződésben megállapított árat köteles megfizetni, amely nem tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó (ÁFA) díját. A csomagolási és adminisztratív költségek, illetve az esetleges szállítási költségek a szerződéses áron felül fizetendők. A telefonos ügyfélszolgálat (hotline) és a távsegítség ügyfélfogadási időn kívül történő, valamint a 4 óra/évet meghaladó igénybevételének költségeit az adminisztratív költségek nem tartalmazzák, és a ráfordítás arányában kerülnek megállapításra. A helyszíni felhasználói támogatás költsége minden megkezdett negyedóra után fizetendő a Vállalkozás mindenkor hatályos díjjegyzéke szerint. Az esetleges kiszállási költségek és egyéb kiadások a díjon felül fizetendők. Az Ügyfél telephelyén lebonyolított oktatási és tanácsadói napok fix ára a szerződésben kerül rögzítésre. Egy oktatási vagy tanácsadói nap alatt nyolc óra értendő, szünetekkel együtt. Az ezen felül felmerülő időbeli ráfordítás és a rezsi külön fizetendő. Amennyiben a Ügyfél a Vállalkozással történt megegyezés alapján a szokásos ügyfélfogadási időn kívül kíván helyszíni szolgáltatást igénybe venni, úgy a Vállalkozás jogosult a mindenkori óradíjon felül óránként 25%-os pótdíjat felszámítani. Szombati, vasárnapi és ünnepnapokon a helyszíni pótdíj mértéke 50%.

 

 1. Számlázás

Az Ügyfél hozzájárul az elektronikus úton történő számlakézbesítéshez. A számla annak megérkezésekor válik esedékessé. A rendszeresen visszatérő jelleggel igénybe vett szolgáltatások a szerződéskötés utáni hónap első napján, előre fizetendők. A Vállalkozás nem kötelezhető az elektronikus számlakézbesítésre, a kézbesítés módja bármikor módosítható. A postai úton történő számlaküldés a Ügyfél számára nem jár többletköltséggel.

 

 1. Nyilatkozatok

A felek között szükséges valamennyi nyilatkozat (felmondás, reklamáció stb.) kizárólag írásban tehető (pl. e-mail, fax stb.).

 

 1. Együttműködési kötelezettség

A Ügyfél szoftverfrissítés és egyéb intézkedések esetén (karbantartás, utólagos teljesítés stb.) köteles teljes körű biztonsági mentést végrehajtani a szerződés tárgyát képező, birtokában lévő szoftveren. A Ügyfél köteles az intézkedés idejére saját költségén, működőképes állapotban, elegendő kapacitással a Vállalkozás rendelkezésére bocsátani az utóbbi által igényelt informatikai infrastruktúrát (hardver, szoftver, informatikai infrastruktúra, belső hálózat), amennyiben az infrastruktúra nem a Vállalkozás által kerül beszerzésre. A Ügyfél a Felek közötti megegyezés szerinti formában biztosítja továbbá a teljesítéshez szükséges adatokat és adatsorokat. Az Ügyfél felelősséget vállal az adatok teljességéért és azok akadálymentes hasznosíthatóságáért. Utólagos teljesítés esetén az Ügyfél köteles minden, a hiba elhárításának érdekében szükséges információt és dokumentumot a Vállalkozás rendelkezésére bocsátani.

 

 1. Szoftver- és terméktámogatás

A telefonos (hotline) és internetes (távsegítség) szoftver- és terméktámogatás igénybevétele a Vállalkozás honlapján feltüntetett időben lehetséges. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy távsegítség igénylése esetén egy, a Vállalkozás által választott távsegítség-szoftver kerül telepítésre és beüzemelésre az adott készüléken, melynek licencét az Ügyfél köteles megfizetni.

 

 1. A szerződés időtartama és felmondása

A szerződés egy éves időtartamra jön létre. Amennyiben egyik szerződéses fél sem mondja fel a tárgyévben december 31-i hatállyal, három hónapos felmondási idő betartásával a szerződést, úgy az automatikusan meghosszabbodik egy évvel. A rendelkezés nem érinti a szerződés alapos okból, azonnali hatállyal történő felmondását.

 

 1. Felhasználói jogok

A Vállalkozás az Ügyfél számára nem kizárólagos, állandó, visszavonhatatlan, nem átruházható és nem átadható jogot biztosít a szerződés keretében létrejött eredmények használatára, amennyiben azok összhangban vannak a szerződés céljával és a tevékenységi körrel. Az Ügyfél jogosult a szerződésben megállapított részeredmények, oktatási és segédanyagok felhasználására is.

 

 1.  Szoftverfrissítés és -támogatás

Szoftverfrissítés és -támogatás alatt a program javítások és módosítások következtében történő fejlesztése értendő. Amennyiben lehetséges és szükséges, a Vállalkozás legalább évente egyszer frissítést tesz közzé. A Vállalkozás csak a szoftver legújabb verziójának támogatását vállalja, ezt a verziót a szoftvertámogatási szerződés keretében rendszeres jelleggel az Ügyfél rendelkezésre bocsátja. A rendelkezés nem érinti a szavatossági igényeket.

 

 1.  Szoftvervásárlási és bérlési szerződések
 1. Felhasználói jogok és licencek

A szoftver megvásárlásával (fájl vagy adathordozó) vagy bérlésével („Software as a Service”) az Ügyfél csak a végfelhasználói licencszerződés („End-User-Licence-Agreement”/EULA) rendelkezéseinek értelmében jogosult annak használatára. A használatba vétel csak az EULA elfogadását követően lehetséges.

 1. A vásárláskor fennálló hibák

Szoftverbérlés esetén a Vállalkozást nem terheli a hibás teljesítésért fennálló felelősség.

 1. Szoftverkövetelmények

A Vállalkozás nem szavatolja, hogy a szoftver tartalmában kompatibilis az Ügyfél harmadik féltől származó szoftverével.

 1. A szolgáltatás módosítása

Szoftverbérlés esetén a Vállalkozás jogosult a szoftver egyes moduljainak módosítására vagy megszüntetésére. A Vállalkozás ezekről köteles a módosításokat megelőzően négy héttel tájékoztatni az Ügyfelet. Amennyiben a Vállalkozás nem biztosít új modult egy megszüntetésre kerülő modul helyettesítésére, az új bérleti díjat a fennmaradó modulok alapján kell megállapítani. Amennyiben az Ügyfél nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

 

 1. Adatvédelem

Az Ügyfél köteles rendszeres időközönként teljes körű biztonsági mentést végezni. Az adatmentést érdemes olyan adatsorok létrehozása után elvégezni, amelyek adatvesztés esetén történő visszaállítása az Ügyfél részéről jelentős ráfordítást eredményezne.

 

 1. Kártalanítás a teljesítés lehetetlenné válása esetén

Amennyiben a szerződés az Ügyfélnek felróható okokból válik teljesíthetetlenné, úgy az Ügyfél köteles a szerződéses érték 15%-ának megfelelő összeggel kártalanítani a Vállalkozást. Az Ügyfél jogosult bizonyítani, hogy a kár mértéke ennél alacsonyabb volt.

 

 1. Jótállás

A jótállási idő egy év. Amennyiben a Vállalkozás jelen ÁSZF 15. pontja értelmében felelősségre vonható, úgy a mindenkor hatályos elévülési időt kell figyelembe venni.

 

 1. Felelősség

A Vállalkozás felelőssége nem korlátozható szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén. Az élet, a testi épség, az egészség sérelme, a fogyasztóvédelmi jog megsértése, illetve lényeges szerződéses kötelezettségeinek elmulasztása esetén a Vállalkozás felelőssége enyhébb gondatlanság esetén is fennáll. Lényeges szerződéses kötelezettségnek minősül az, amely a szerződés teljesüléséhez nélkülözhetetlen, és amelynek teljesítését az Ügyfél jóhiszeműen feltételezheti. A Vállalkozás felelőssége a fenti esetekre korlátozódik. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének és elmulasztja adatainak biztonsági mentését, a Vállalkozás nem vonható felelősségre. Adatvesztés esetén a Vállalkozás felelőssége azon adatpótlási költségekre korlátozódik, amelyek előírásszerű adatmentés esetén is felmerültek volna.

 

 1. Fizetési módok és csoportos beszedési megbízás

Az Ügyfél a megrendelés során háromféle fizetési mód közül választhat:

(a) Hitelkártyával történő fizetés internetes vásárlás esetén

A hitelkártyás fizetés a PAYONE GmbH, 24118 Kiel, Fraunhoferstr. 2-4, a vállalkozás székhelye: Kiel - Amtsgericht Kiel HRB 6107, Ügyvezetők: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß – a Sparkasse-Finanzgruppe csoporthoz tartozó vállalkozás rendszerén keresztül valósul meg.

(b) Csoportos beszedési megbízás

Amennyiben a Vállalkozás csoportos beszedési megbízással rendelkezik az Ügyfél részéről, úgy a számla beérkezte után legkorábban 1 munkanappal megterheli a megadott bankszámlát. Erről a beszedés előtt 1 nappal értesíti az Ügyfelet. A rendszeres jellegű, azonos összegű fizetésekről az Ügyfél évente egyszer kerül tájékoztatásra.

(c) Utólag, számla ellenében történő fizetés nem internetes vásárlás esetén

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

A Vállalkozás mindaddig fenntartja a tulajdonjogát a termék tekintetében, amíg az Ügyfél valamennyi fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette. Az Ügyfél kérheti a Vállalkozás részére nyújtott fizetési biztosíték visszatérítését, amennyiben annak értéke több mint 25%-kal meghaladja a biztosítandó követelések értékét.

 

 1. Adatvédelem

Az Ügyfél adatait a Vállalkozás (székhely: 7400 Kaposvár, Roboz István u. 7.; Telefon: +36 30/9938 998; Fax:+36 82/999-282, E-mail: info(at)farmfacts(dot)hu) kezeli. A személyes adatok kezelése a megrendelések teljesítésének érdekében, illetve marketingcélból történik a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Az adatkezelésben harmadik fél nem érdekelt. A Vállalkozás nem továbbítja az adatokat az Európai Unión kívüli országokba, azok külső szolgáltatók és a számítástechnikai rendszert üzemeltető szolgáltatók és futárcégek részére kerülnek átadásra a szerződéses megbízások teljesítésének céljából. Amennyiben a Vállalkozás előteljesítésre kötelezett (pl. utólag, számla ellenében történő fizetés, beszedési megbízás), az Ügyfél hitelképességének megállapítása céljából hitelinformációs központok is hozzáférhetnek az Ügyfél adataihoz. Az adatkezelés jogalapját az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) 6. cikkelye tartalmazza. Az ügyfél nem kötelezhető az adatszolgáltatásra, azonban a szerződéses megbízás teljesítése ennek hiányában nem lehetséges. Az adatkezelésről és az érintettek jogairól a www.farmfacts.hu weboldalon érhető el részletes tájékoztatás.

 

 1. Engedményezés és beszámítás

A Vállalkozás beleegyezésének hiányában az Ügyfél nem jogosult lemondani a fennálló követeléseiről. Az Ügyfél kizárólag akkor élhet beszámítással, ha követelése jogerős és vitathatatlan, kivéve, ha a Vállalkozás fizetési igénye és az Ügyfél ellenigénye ugyanabból a jogviszonyból ered.

 

 1.  Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem (pl. sztrájk, üzemzárlat, közlekedési zavar, embargó, természeti katasztrófa, zavargás, háború stb.). A vis maior fennállásának idejére a Vállalkozás mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. A vis maior 30 napon túli, megszakítás nélküli fennállása esetén mindkét fél jogosult felmondani a szerződést.

 

 1. Export-ellenőrzés

A szerződés teljesítésének feltétele, hogy az ne ütközzön nemzeti vagy nemzetközi külgazdasági jogi előírás alapján fennálló, valamint export-ellenőrzési szabályozás, embargó vagy egyéb szankció jelentette akadályba. A szerződéshez kapcsolódó szállítási kötelezettségek és szolgáltatások ugyancsak azzal a feltétellel teljesíthetőek, hogy a fent nevezett akadályok nem lépnek fel.

 

 1. Titoktartás

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott vagy kiszolgáltatott vállalati vagy üzleti titkokat és bizalmas információkat teljes titoktartás mellett, bizalmasan kezelik. Az információk és dokumentumok nem hozhatók harmadik fél tudomására. A titoktartási kötelezettség nem érinti a nyilvánosságra hozatal idején már közismert és hozzáférhető információkat. A kötelezettség nem érinti továbbá azokat az információkat, amelyeket harmadik fél jogszerűen hozzáférhetővé tett a szerződéses fél számára, valamint amelyekről a szerződéses félnek a nyilvánosságra hozatal idején már tudomása volt. A tanácsadók és a hivatásuknál fogva titoktartásra kötelezett személyek részére történő információátadás kivételt képez felek titoktartási kötelezettsége alól.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A szerződésre – az ENSZ vételi jogi egyezményének kizárásával – a német jog az irányadó. A Németország területén kívül alkalmazandó mindenkori fogyasztóvédelmi jog kivételt képez jelen rendelkezés alól.

A szerződésből eredő, kereskedelmi jogot érintő jogviták eldöntése érdekében felek alávetik magukat a müncheni hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hiányos, vagy azzá válik, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

 

 1. Az internetes portál és a NEXT Farming LIVE programok használatára vonatkozó különleges rendelkezések

 

A NEXT Farming internetes portálra és szoftvereire jelen Általános Szerződési Feltételeken felül az alább részletezett feltételek vonatkoznak.

 

 1. Szolgáltatás tárgya / használati feltételek / árak

A Szolgáltatás tárgyát olyan, a mezőgazdasági tevékenységet támogató programok értékesítése képezi, amelyek a Vállalkozás által üzemeltetett internetes portálon érhetőek el. Az Ügyfél ingyenesen letölthető programok („alapprogramok”) és a Vállalkozás, valamint külső szolgáltatók által biztosított díjköteles programok („kiegészítő programok”) közül választhat. Az adott program modulkínálatát a termékleírás, míg az Ügyfél jogait és kötelezettségeit a szoftver felhasználási feltételei tartalmazzák.

 

 1. Az internetes portál és a programok használata, regisztráció

Az internetes portál használatával az Ügyfél elfogadja jelen felhasználási feltételeket. A portál igénybe vételéhez regisztráció szükséges. Az Ügyfélnek rendelkeznie kell továbbá Windows, iOS vagy Linux operációs rendszerű, internetképes készülékkel, és friss verziójú böngészővel. Az esetleges speciális rendszerkövetelményeket az adott program termékleírása tartalmazza. Regisztrációt követően a Vállalkozás az Ügyfél számára hozzáférést biztosít a portálhoz. A kapott felhasználói névvel és jelszóval az Ügyfél jogosult a programok megrendelésére és használatára. Az Ügyfél az egyes szoftverek megvásárlásával elfogadja azok speciális felhasználási feltételeit. A Vállalkozás által esetlegesen értékesített további termékeket és szolgáltatásokat a mindenkori értékesítési feltételeknek megfelelően, a szoftverektől eltérő módon vásárolhatja meg az Ügyfél.

 

 1. Az Ügyfél jogai

A Vállalkozás nem kizárólagos, állandó, visszavonhatatlan, nem átruházható, nem továbbadható, a szerződés hatályosságának idejére korlátozott portálhasználati jogot biztosít az Ügyfél számára. A szerződés időtartamának lejárta után a Ügyfél nem jogosult a portál további használatára. Ez nem érinti jelen ÁSZF B. 6. pontját.

 

 1. A szolgáltatások körének módosítása

A Vállalkozás jogosult, de nem kötelezhető az alkalmazások és a portál fejlesztésére. A fejlesztésekkel a Vállalkozás jogosult a szoftver egyes moduljainak módosítására vagy megszüntetésére, azonban köteles biztosítani a portál lényegi működését. A Vállalkozás ezekről köteles a módosításokat megelőzően négy héttel tájékoztatni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak. A Vállalkozás alapos okból jogosult azonnali hatállyal korlátozni vagy megszüntetni a portál vagy a szoftverek használati jogát. Alapos oknak minősül a portál vagy a programok rendszerstabilitásának, illetve azok biztonságának veszélyeztetése.

 

 1. A szerződés hatálya és a szerződés felmondása

A regisztráció lezárásával határozatlan idejű szerződés jön létre az Ügyfél és a Vállalkozás között. Amennyiben kiegészítő programok nem kerültek megrendelésre, az Ügyfél bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja a portál használatát. Ha az Ügyfél rendelkezik kiegészítő programokkal, a szerződés felmondása legkorábban ezen szerződések lejártával lehetséges. Az egyes alap- és kiegészítő szoftverek megvásárlására különálló szerződéseket kell kötni. A programok használatának felmondása az adott szerződés lejártakor, a portálon keresztül lehetséges a termékleírásban meghatározott határidő betartásával. A szerződés lejárta után az adott szoftverben előállított és kezelt adatok már nem állnak az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfél köteles a szerződés lejárta előtt gondoskodni ezen adatok mentéséről. A szerződés alapos okból, azonnali hatállyal történő felmondását jelen rendelkezés nem érinti. Alapos oknak minősül, ha a szerződéses fél szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi, és a másik féltől nem elvárható a szerződéses viszony fenntartása, annak rendes felmondási idejű megszűnéséig.

 

 1. A portál elérhetősége

A portál egy átlagos hónap 98%-ában az Ügyfél rendelkezésére áll, a karbantartási és javítási munkálatok idejétől eltekintve. A munkálatok alatt az ügyfélhozzáférés korlátozásra kerülhet. A Vállalkozás előre értesíti az Ügyfelet a karbantartás tervezett idejéről.

 

 1. Szavatosság és felelősség

A Vállalkozó az Ügyfél részére díjmentesen biztosított és üzemeltetett internetes portál hibáiért  kizárólag szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegés, valamint az élet, a testi épség, az egészség sérelme és csalárd megtévesztés, továbbá a termékfelelősségi törvény rendelkezéseinek megsértése esetén tartozik felelősséggel. Fenti eseteken kívül a Vállalkozó felelőssége ki van zárva. Jelen rendelkezés nem érinti az egyes szoftverekre elsődlegesen vonatkozó felelősségi és jótállási feltételeket (lásd: 14. és 15. pont).

 

 1. Az Ügyfél egyéb kötelezettségei

Az Ügyfél köteles a portál és a programok használata során keletkezett eredményeket a jogszabályi előírásoknak, hatósági szabályozásnak és a szakmai gyakorlatnak megfelelően saját kötelességére ellenőrizni, valamint a szabályokat és előírásokat betartani. Az Ügyfél saját felelősségére gondoskodik arról, hogy a portálon keresztül megrendelt programok kompatibilisek legyenek eszközeivel és harmadik féltől származó szoftverekkel.

 

 1. Felhasználói támogatás

Amennyiben a Vállalkozás a portál és a szoftverek használatának megkönnyítése érdekében súgó szolgáltatást kínál, úgy azt az Ügyfél az adott program súgó ikonjára kattintva érheti el. Telefonos ügyfélszolgálat (hotline) biztosítása esetén a Vállalkozás feltünteti a portálon az ügyfélfogadási időket és díjakat.

 

 1. Módosítások

A Vállalkozás jogosult a portál és a programok felhasználási feltételeinek egyoldalú módosítására, amennyiben ezt érdekeinek megóvása indokolttá teszi, különösen új portálmodulok bevezetése és szabályozási változások esetén. A Vállalkozás ezekről köteles a módosításokat vagy kiegészítéseket megelőzően legalább két hónappal tájékoztatni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél az értesítést követő hat héten belül nem él ellentmondással a módosítás ellen („ellentmondási határidő”), úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak. A Vállalkozás a tájékoztatásban kiemeli az ellentmondási jog és az ellentmondási határidő jelentőségét. Ellentmondás esetén az Ügyfél a módosítás előtti felhasználási feltételeknek megfelelően folytathatja a portál és a programok használatát. A Vállalkozás ez esetben jogosult a szerződéses viszony alapos okból történő felmondására.