A FarmFacts Hungary adatvédelmi tájékoztatója

 

A FarmFacts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója

Verzió: 2.0 (Készült: 2019.10.15)


1. Bevezetés

A FarmFacts Hungary Kft. (székhely: H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7; cégjegyzékszám: 14-09-316029 Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; adószám 26145187-2-14; ügyvezető: Dr. Gyódi Péter; a
továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy működésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei, munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei, partnerei, munkavállalói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. A Tájékoztató célja és hatálya

E Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató további célja, hogy rögzítse a Szervezet által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Szervezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szervezet, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

3. Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: FarmFacts Hungary Kft.

Székhely: H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7

E-mail: info@farmfacts.hu

Telefon: +36 30 99 38 998

 

5. Fogalom meghatározások

5.1 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

5.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése

5.3 Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások területén Adatkezelőnek minősül: FarmFacts Hungary Kft. (székhely: H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7; cégjegyzékszám: 14-09-316029 Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; adószám 26145187-2-14) FarmFacts GmbH (székhely: D-84347 Pfarrkirchen, Rennbahnstraße 7; cégjegyzékszám: Registergericht AG Landshut HRB 2513; adószám DE811491345) Kontroll Könyvelőiroda Kft. (székhely: H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7; cégjegyzékszám: 14 09 303041 Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; adószám 11485896-2-14)

Az adatkezelők az Európai Unió területén bejegyzett gazdasági társaságok.

5.4 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások területén Adatkezelőnek minősül:

FarmFacts Hungary Kft. (székhely: H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7; cégjegyzékszám: 14-09-316029 Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; adószám 26145187-2-14)

FarmFacts GmbH (székhely: D-84347 Pfarrkirchen, Rennbahnstraße 7; cégjegyzékszám: Registergericht AG Landshut HRB 2513; adószám DE811491345)

Kontroll Könyvelőiroda Kft. (székhely: H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7; cégjegyzékszám: 14 09 303041 Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; adószám 11485896-2-14)

Az adatfeldolgozók az Európai Unió területén bejegyzett gazdasági társaságok.

5.5 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója;

5.6 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 

6. További fogalommeghatározások

6.1 E-mail: (Electronic mail) Elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

6.2 Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: Megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és vissza-ugrásokat (hypertext).

A FarmFacts Hungary Kft. honlapja a www.nextfarming.hu weboldal.

6.2 Sütik (cookies): Weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponensek, melyeknek két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ú.n. session cookie.

A FarmFacts Hungary Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

6.3 Elektronikus hírlevél: Címlistára feliratkozott személyek, vagy a cégnyilvántartásban a cég hivataloselektronikus elérhetőségeként megadott e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.

A hírlevélről a felhasználó bármikor önállóan leiratkozhat.

 

8. A kezelt személyes adatok köre

8.1 Weboldal: Hírlevél feliratkozás esetén a megadott e-mail cím, az Kapcsolat menüpont esetében pedig a cégnév, a kapcsolattartó, a székhely illetve lakcím, a telefonszám, valamint az e-mail cím kerül rögzítésre. Minden egyéb weboldal látogatás esetén kizárólag a sütik használata jelenik meg.

8.2 A FarmFacts Hungary Kft.-vel jogviszonyt létesítők: A FarmFacts Hungary Kft. üzleti partnereinek kizárólag olyan személyes adatait kezeli, melyek a kapcsolattartáshoz, ügyféltámogatáshoz, a megrendelt illetve megvásárolt vagy használatba vett termékek nyilvántartásához és az ügyvitelhez szükséges.

 

9. Az adatkezelés elvei

9.1 Személyes adatok kezelése: Ezen adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzik.

9.2 Személyes adatok gyűjtése: Ezen adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

9.3 Az adatkezelés céljai: A felhasználók számára információ szolgáltatása a FarmFacts Hungary Kft. termékeiről, szolgáltatásairól, továbbá a vele jogviszonyban álló ügyfelek magas szintű kiszolgálása. A kezelt személyes adatok ebből a szempontból megfelelőek és relevánsak valamint kizárólag a szükségesre korlátozottak. Az adatkezelés pontos és naprakész módon történik, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok ésszerű határidőn belül törlésre vagy helyesbítésre kerülnek.

9.3 Személyes adatok tárolása és kezelése: Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok kezelése oly módon történik, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a személyes adatok megfelelő biztonsága, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme is. Az adatkezelő felelős a fentiek biztosítására, továbbá ezen megfelelés igazolására.

 

10. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges vagy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

11. Az adatkezelés lehetséges céljai

11.1 Megfelelő munkavállaló kiválasztása (pl. állás megpályáztatás)

11.2. Munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (pl. munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelése, bérszámfejtés)

11.3 Munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogos érdek érvényesítése (pl. fegyelmi vétséggel, büntetésekkel kapcsolatos eljárások a munkavégzéssel összefüggésben)

11.4 Munkaviszony megszűnését követő jogos érdek érvényesítése (pl. munkaviszony utáni jogérvényesítés a munkavállalóval szemben)

11.5 Munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (kamerafelvételek készítése, GPS adatok nyilvántartása)

11.6 Szerződött partnerekkel való kapcsolattartás

11.7 Online tartalomszolgáltatás (honlap üzemeltetés esetén)

11.8 Közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

11.9 Nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása

 

12. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között, adott esetben a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, a fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani valamint az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

13. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátása során a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót/Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli és dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

14. Az érintettek jogai

14.1 Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

14.2 Hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

14.3 Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

14.4 Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

14.5 Elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

14.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát -az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

14.7 Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált formában történik.

14.8 Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

14.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy a meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

14.10 Visszavonáshoz való jog: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

15. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

16. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

17.Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

18. Jogérvényesítési lehetőségek

18.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

18.2 Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

18.3 Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 1 39 11 400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.